Sauce

RM-SAU04
R GINGER DIPPING SAUCE
300ml*24btl
UPC: 607498006325
PK-PAD
PK PAD THAI SAUCE
8oz*24jar
UPC:
RM-RUOT3
R SHRIMP SAUCE (M. RUOT TOM BAC)
400g*24jar
UPC:
GM-PS01
BD PICKLED SAUCE
17.7oz*24btl
UPC: 6932107218283
PK-PAD2
PK PAD THAI SAUCE
33.3oz*12
UPC: 8850643070302
GM-PS02
BD PICKLED SAUCE (CHILI)
17.7oz*24btl
UPC: 6932107253260
RM-RUOT1
R SHRIMP SAUCE (MAM RUOT VUNG TAU)
400g*24jar
UPC: 607498006271
PK-CURRY01
PK CURRY GRAVY
13oz*24can
UPC:
RM-RUOT2
R SHRIMP SAUCE (MAM RUOT HUE)
400g*24jar
UPC: 607498006288